Dostosowanie linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory
do większych przesyłów mocy/likwidacja ograniczeń zwisowych


Kwadrat
Menu start


Komunikacja społeczna

Działania PSE S.A. prowadzone są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, łącząc efektywne zarządzanie pracą systemu energetycznego z dbałością o środowisko naturalne i aktywnym słuchaniem lokalnej społeczności. Zgodnie z zaleceniami Inwestora (PSE S.A.), wytycznymi zawartymi w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Inwestycje infrastrukturalne, komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów”, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla realizowanej inwestycji Wykonawca prowadzi cały szereg działań mających na celu efektywną komunikacje społeczną, m.in.:

  • spotkania informacyjne,
  • dyżur w punkcie informacyjnym,
  • bieżące spotkania robocze z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi,
  • informacje prasowe,
  • strona internetowa inwestycji,
  • broszura dedykowana inwestycji.

Celem prowadzonych działań komunikacyjnych jest utrzymanie jak najszerszego kontaktu z osobami zainteresowanymi inwestycją, przekazywanie bieżących informacji na temat postępów prac, uwarunkowań inwestycji i jej znaczenia.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   ZWSE RZESZÓW Sp. z o.o.