Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Aspekty prawne inwestycji

Rokowania z właścicielami nieruchomości

Prace modernizacyjne realizowane będą na prywatnych nieruchomościach. Dlatego też rozpoczęcie robót poprzedzą spotkania z właścicielami gruntów. Celem rokowań będzie pozyskanie w sposób polubowny praw do korzystania z nieruchomości, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia modernizacji linii.


Dla nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlane związane z wymianą, wzmocnieniem lub podwyższeniem konstrukcji słupów, wykonawca pozyska tak zwaną służebność przesyłu, czyli możliwość korzystania z nieswoich gruntów w celach modernizacyjnych i eksploatacyjnych. Służebność ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie skutkuje przeniesieniem własności. Każdy właściciel nieruchomości, na których ustanawiana będzie służebność przesyłu, otrzyma z tego tytułu stosowne wynagrodzenie.


Podstawą ustalenia kwoty jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu jest operat szacunkowy sporządzony przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Na wycenę wpływ ma wiele czynników, m. in. położenie nieruchomości, sposób jej użytkowania, długość przebiegu linii na danej działce, obszar pasa technologicznego, czy posadowiony jest na niej słup, średnia cena kupna – sprzedaży podobnych nieruchomości. W przypadku braku porozumienia co do proponowanej kwoty wynagrodzenia właściciel nieruchomości ma prawo zwrócić się do wybranego przez siebie rzeczoznawcy majątkowego. Koszty wyceny pokrywa wykonawca inwestycji.


Ustanawianie służebności przesyłu – krok po kroku:

  • przedstawiciele wykonawcy, legitymujący się pełnomocnictwami inwestora, spotykają się z właścicielami nieruchomości, przez które przebiega modernizowana linia,
  • podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy przedstawiają zakres i harmonogram prac oraz propozycję wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oszacowanego na podstawie operatu szacunkowego,
  • w przypadku porozumienia i podpisania umowy, w której właściciel wyraża zgodę na realizację inwestycji, wykonawca wypłaca pierwszą ratę wynagrodzenia oraz ustala z właścicielem termin podpisania aktu notarialnego,
  • efektem porozumienia właściciela z wykonawcą jest wpis służebności przesyłu w księdze wieczystej nieruchomości oraz wypłata drugiej raty wynagrodzenia,
  • brak porozumienia i odmowa zawarcia ugody właściciela z wykonawcą oznacza skierowanie sprawy na drogę postępowania administracyjnego.


Dla nieruchomości, na których prowadzone będą drobne prace konserwacyjne, wykonawca pozyska prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. W przypadku porozumienia i zgody na realizację inwestycji zostanie podpisana stosowna umowa cywilnoprawna, w której właściciel wyrazi zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.


Wykonawca realizując inwestycję do minimum ograniczy ingerencję w komfort życia mieszkańców, a wszelkie działania będzie realizować w porozumieniu z właścicielami nieruchomości. O rodzaju prac remontowych oraz o planowanym terminie rozpoczęcia powiadomi właścicieli nieruchomości z wyprzedzeniem, by można było uzgodnić dogodny dla obu stron czas przeprowadzenia robót modernizacyjnych.


Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu. W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących wartości odszkodowania właściciele nieruchomości mogą powołać wybranego przez siebie rzeczoznawcę majątkowego. Koszty sporządzenia operatu pokrywa wykonawca.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   ZWSE RZESZÓW Sp. z o.o.